Triển khai kế hoạch đẩy mạnh bhxh trong tháng cuối năm

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam tại Hội nghị cung cấp thông tin tháng 10/2016 chiều ngày 26/10/2016, trong 03 tháng cuối năm, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, toàn Ngành phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:


Thứ nhất,
phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để chủ động triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược đảm bảo kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia; đồng thời phối hợp tổ chức đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 1167/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, trong đó tập trung hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT và ban hành quy trình cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin dữ liệu này; xây dựng, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thành việc xây dựng, chuẩn hóa danh mục và liên thông hệ thống thông tin giám định BHYT.

Thứ ba, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các khu vực phi chính thức; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người có thẻ BHYT.

 
hop-bao-tien-do-bhxh

Thứ tư, phối hợp với Ngành y tế trong việc kiểm soát tốc độ gia tăng chi phí KCB BHYT, hạn chế tình trạng bội chi quỹ KCB BHYT năm 2016, trong đó tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 7200/VPCP-KGVX ngày 29/8/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Thứ năm, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm ban hành Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

Thứ sáu, tập trung theo dõi nắm bắt tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; Phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện có hiệu quả Quy chế về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu và tham gia tố tụng trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, phấn đấu đến hết năm 2016, số nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn cùng kỳ năm 2015.

Thứ bảy, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng  triển khai công tác đấu thầu mua thuốc BHYT tập trung  theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thứ tám, tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Thứ chín, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài báo,… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

Thứ mười, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai đúng tiến độ các công việc của kỳ thi nâng ngạch viên chức của Ngành theo phân cấp và yêu cầu của Bộ Nội vụ; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2020 của các đơn vị toàn Ngành.

Tham khảo chữ ký số VNPT
Theo http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *