Tỉnh Sóc Trăng: Nhiều thành quả nổi bật năm 2016 của ngành BHXH

Đánh giá

Năm 2016, mặc dù tình hình kinh tế – xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế thấp, nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động; trang thiết bị công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý nghiệp vụ thường xuyên thay đổi, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ…

nhưng tập thể Ngành BHXH tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nổi bật. Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc BHXH tỉnh đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó đã tích cực tham mưu đề xuất cho cấp ủy, chính quyền áp dụng nhiều giải pháp để phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT và thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Công tác phối hợp với các ban, ngành trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục đạt kết quả tốt.

th-luat-291116
Tính đến hết ngày 31/12/2016, toàn tỉnh đã thu được 1.539.032 triệu đồng, đạt 101,86% kế hoạch năm do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao và bằng 118,96% so với năm 2015. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn tới tay người hưởng. Trong năm, BHXH tỉnh đã tổ chức chi trả 1.280.561 triệu đồng; đảm bảo đầy đủ kịp thời quyền lợi cho người tham gia khám chữa bệnh BHYT và hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp. Công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành, giải quyết đơn thư, tiếp dân thường xuyên được chú trọng, trong năm đã tiến hành thanh tra 02 đơn vị và phối hợp kiểm tra 200 đơn vị, đạt 131,58% kế hoạch do BHXH Việt Nam giao. Qua kiểm tra, kiến nghị thu hồi về quỹ khám, chữa bệnh BHYT là 1.079 triệu đồng. Công tác tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành được đẩy mạnh, có nhiều kết quả đáng ghi nhận, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý và chỉ đạo của BHXH Việt Nam, trong đó nhận thức của công chức, viên chức có nhiều thay đổi tích cực; thủ tục hành chính được đơn giản; thời gian xử lý công việc được cắt giảm; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế tại địa phương và đối tượng tuyên truyền, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhất là đối với người sử dụng lao động, người lao động cũng như người dân về chính sách BHXH, BHYT. Với những thành tích trên ngành BHXH tỉnh Sóc Trăng đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT như: công tác tuyên truyền dù được tăng cường bằng nhiều hình thức, tuy nhiên công tác tuyên truyền, vận động ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn gặp khó khăn do người dân còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; chính sách BHXH tự nguyện quyền lợi còn ít, chưa thu hút nên người dân chưa quan tâm. Việc điều tra, thống kê BHYT hộ gia đình tại các huyện, thị, thành phố còn sót đối tượng, sai thông tin, cập nhật thông tin không kịp thời gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân về chính sách BHYT. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong tỉnh vượt chỉ tiêu đề ra nhưng thiếu bền vững do hộ nghèo hàng năm các địa phương phải thực hiện giảm một tỷ lệ nhất định theo chỉ tiêu được giao; Tính tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT của các doanh nghiệp không cao; tình trạng không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, tình hình nợ đọng BHXH, BHYT ở các doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến; các cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại tỉnh hiện chưa quản lý chặt số lao động trong các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tiến độ thu và mở rộng đối tượng tham gia BHXH. Tình trạng lạm dụng quỹ BHYT ở một số cơ quan KCB vẫn còn tồn tại.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, Ban Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan để triển khai nhiệm vụ của Ngành ngay từ đầu năm; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, hạn chế tình trạng mất cân đối quỹ BHYT. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và giảm tỷ lệ nợ đọng do BHXH Việt Nam giao; đảm bảo kịp thời kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định. Nâng cao năng lực quản lý quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, ứng dụng hiệu quả các phần mềm do BHXH Việt Nam chuyển giao.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, phấn đấu 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phối hợp ngành Y tế hướng dẫn các cơ sở KCB triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm giám định BHYT. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Gắn kết chặt chẽ thực hiện các nội dung cải cách hành chính với duy trì, phát triển, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008; Phấn đấu cùng toàn ngành giảm thời gian thực hiện các thủ tục BHXH còn 45 giờ/năm. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp cả về nội dung và hình thức, phấn đấu xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho.

Có thể bạn chưa biết về dịch vụ chữ ký số giá rẻ của vnpt, tuy giá rẻ nhưng mức độ chất lượng và uy tín thì không phải bàn.

Theo:http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

0 phản hồi

Để lại lời nhắn

Muốn tham gia các cuộc thảo luận? Hãy đóng góp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *