Bài viết

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.1

Tổng Cục Thuế Nâng Cấp Phần Mềm HTKK 3.3.1

Theo thông báo mới nhất của tổng cục thuế khi dùng chữ ký số khai thuế sẽ không dùng định dạng PDF kể từ ngày 15/04/2015.