Bài viết

bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen

Công văn cấp mã số thuế cho địa điểm kinh doanh

Tổng cục Thuế thận được công văn số 121/ĐKKD-NV  của cục quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số Cục thuế địa phương phản ánh về việc cấp mã số địa điểm kinh doanh cho Phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội.

1. Đối với Phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Chi nhánh của Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập trước khi Bộ Kế hoạch và Đàu tư ban hành công văn số 2217/BKHĐT-ĐKKD Xem thêm

bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen

Tình hình chứng thực, kê khai thuế hải quan qua mạng

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 20/5/2016, hệ thống khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đã được đưa ra tại 63/63 tỉnh, thành phố; với trên 535 nghìn công ty thực hành khai thuế qua mạng (đạt 99,59 % tổng số doanh nghiệp); tỉ lệ hồ nguyên sơ thuế điện tử thu nạp trên 31,6 triệu hồ sơ; số doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử trên 492 ngàn nhà hàng (đạt tỷ lệ 91,58 % tổng số nhà hàng đang hoạt động) đối với số thuế nộp năm 2016 đạt trên 174 nghìn tỷ đồng.