Bài viết

Nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai XML- iTaxviewer 1.0.8

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp phần mềm hỗ trợ đọc tờ khai định dạng XML-iTaxviewer phiên bản 1.0.8 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ cụ thể