Bài viết

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.0

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.0

Tổng cục thuế chính thức nâng nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.0 hỗ trợ cho người khai thuế qua mạng bằng chữ ký số , chữ ký số viettel …. và thay đổi một số mục

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.0

Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.0

Tổng cục thuế chính thức nâng nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.0 hỗ trợ cho người khai thuế qua mạng bằng chữ ký số , chữ ký số viettel …. và thay đổi một số mục