Bài viết

bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen

Công văn cấp mã số thuế cho địa điểm kinh doanh

Tổng cục Thuế thận được công văn số 121/ĐKKD-NV  của cục quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số Cục thuế địa phương phản ánh về việc cấp mã số địa điểm kinh doanh cho Phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội.

1. Đối với Phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Chi nhánh của Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập trước khi Bộ Kế hoạch và Đàu tư ban hành công văn số 2217/BKHĐT-ĐKKD Xem thêm