Bài viết

bhxh-ldld

Chính sách thu thuế ở Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9201/CT-TT&HT ngày 13/6/2016 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về thanh toán theo hình thức cấn trừ đối với hàng hoá xuất khẩu. Về vấn đề này, tổng cục Thuế có ý kiến sau – Khai nộp thuế điện tử đơn giản hơn với VNPT.

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoảng tiền vay nợ trước ngoài cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ như sau: Xem thêm

Những sửa đổi,thay đổi bổ sung luật Quản lý thuế

Những sửa đổi,thay đổi bổ sung luật Quản lý thuế

Ngày 20/11/2012 Luật số 21/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã được ban hành, từ ngày 1/7/2013 tất cả các doanh nghiệp cả nước phải kê khai và nộp thuế qua mạng , nội dung đã được quy định trong Luật số 21/2012/QH13