Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử. Để sử dụng được chương trình ivan vnpt quý khách hàng lưu ý cần phải sử dụng token chữ ký số của vnpt.

Nhập nhân sự thủ công

Vào mục Quản lý nhân sự à Hồ sơ nhân viên à Ở cột Cơ cấu tổ chức chọn phòng ban sau đó bấm Tạo mới (F1) để tạo mới nhân sự cho phòng ban đó

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Điền đầy đủ thông tin của nhân sự mới vào các mẫu Thông tin cá nhân Chi tiết tiền lương đóng bảo hiểm xã hội à Bấm Lưu (F5) để hoàn tất việc nhập thông tin của nhân sự mới

Nhập nhân sự tự động bằng file excel

Với các khách hàng có nhu cầu nhập nhân sự nhiều có thể nhập theo mẫu file excel có sẵn trong phần mềm.

 • Tao file excel nhân sự

Vào mục Quản lý nhân sự à Hồ sơ nhân viên à Chọn Tập tin mẫu excel (F4) à sau đó chọn đường dẫ và lưu file excel mẫu có trong hệ thống về máyàNSD sẽ nhập thông tin của nhân viên đầy đủ theo mẫu excel .

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Cụ thể

 • Stt: Số thứ tự
 • Sobhxh: số sổ BHXH của nhân viên (Nếu không có thì để trống)
 • Sokcb: Số thẻ BHYT của nhân viên (Nếu không có thì để trống)
 • Madt: Mã đối tượng, là 2 ký tự đầu tiên trong số thẻ BHXH. (Nếu không có thì để trống)
 • Văn bản tham khảo: Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 V/v Ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của TGĐ BHXH VN

     Ví dụ: DN: đối tượng tham gia BHYT là người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

 • Hoten: Họ và tên
 • Ngaysinh: ngày tháng năm sinh
 • Gioitinh: Giới tính, Nam để trống, Nữ đánh dấu X
 • Noikhai: Nơi khai sinh
 • Diachi: địa chỉ liên lạc
 • DiachiHK: Địa chỉ Hộ Khẩu
 • Tamtru: Địa chỉ tạm trú (Nếu không có thì để trống)
 • Noicapso: Nơi cấp sổ BHXH lần đầu tiên (Nếu không có thì để trống)
 • Mapb: Mã phòng ban (Nếu không có thì để trống)
 • Socmnd: Số chứng minh nhân dân
 • Ngaycmnd: Ngày cấp chứng minh nhân dân
 • Noicap: Nơi cấp chứng minh nhân dân
 • Matinh: Mã Tỉnh (Nếu không có thì để trống hoặc lấy theo thông tin mã tỉnh tại file mẫu D02-TS trong chương trình)
 • Mabv: Mã Bệnh Viện (Nếu không có thì để trống hoặc lấy theo thông tin mã tỉnh tại file mẫu D02-TS trong chương trình)

Chú ý: mã tỉnh và mã bệnh viện phải nhập song song theo đúng mẫu D02-TS

 • Dantoc: Mã dân tộc (Nếu không có thì để trống hoặc lấy theo thông tin mã tỉnh tại file mẫu D02-TS trong chương trình)
 • Quoctich: Mã Quốc gia (Nếu không có thì để trống hoặc lấy theo thông tin mã tỉnh tại file mẫu Danh mục trong chương trình)
 • Hsl: Hệ số lương (nhập đối với đơn vị tính lương theo hệ số)
 • Ml: Mức lương (nhập đối với đơn vị tính lương theo tiền)
 • Pa: Phương án (Nếu không có thì để trống)
 • Tuthang: từ tháng (Nếu không có thì để trống)
 • Denthang: Đến tháng (Nếu không có thì để trống)
 • Tyle: Tỷ lệ đóng BHXH BHYT BHTN (Nếu không có thì để trống)
 • Congviec: Công việc (Nếu không có thì để trống)
 • Macv: Mã công việc (Nếu không có thì để trống)

Sau khi nhập xong thông tin vào file excel, lưu lại theo định dạng excel 97-2003

Nhập thông  tin nhân sự

Vào mục Quản lý nhân sự à Hồ sơ nhân viên à Trong mục Cơ cấu tổ chức : chọn phòng ban muốn nhập nhân sự à Bấm Nhập từ file Excel

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Bấm Chọn file để chọn file mẫu excel à sau khi chương trình load thông tin kiểm tra lại, nếu sai mục nào có thể click vào để chỉnh sửa thông tin à cuối cùng bấm Lưu để nhập thông tin khách hàng vào hệ thống

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Chỉnh sửa thông tin nhân sự

Trong trường hợp nhân sự của công ty có thay đổi về thông tin à chọn nhân sự muốn thay đổi bấm nút Sửa (F2) hoặc Double click vào nhân sự đó.

Phần mềm sẽ chuyển sang giao diện chi tiết nhân viên à chỉnh sửa thông tin nhân viên tại 2 tab Thông tin cá nhân và Chi tiết tiền lương đóng BHXH à Bấm Lưu (F5) để lưu lại thông tin đã thay đổi.

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Xóa thông  tin nhân sự

Trong mục Hồ sơ nhân viên click vào số thứ tự của nhân viên muốn xóa (trong trường hợp muốn xóa nhiều nhân sự cùng một lúc sử dụng tổ hơp phím ctrl+click hoặc shift+click để chọn) à Bấm nút Xóa (F3) để xóa các nhân viên đã chọn.

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

I.      Hướng dẫn thực hiện hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN

1. Hồ sơ đối với đơn vị thay đổi lao động, thay đổi mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (tăng giảm tiền lương, thay đổi chức danh công việc,…), cấp mới sổ BHXH, thẻ BHYT cho người mới tham gia BH lần đầu.

Chọn danh mục hồ sơ

Vào mục Thu BHXH, BHYT, BHTN à Chọn 103 Thu BHXH BHYT bắt buộc à Trong bảng Chọn kỳ kê khai chọn Tháng, Năm và Kỳ kê khai trong tháng khai tương ứng là Bấm Đồng ý (Enter) để tiến hành thực hiện tờ khai.

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Trong tab Danh mục hồ sơ à Click chuột vào các ô ở mục Chọn với các hồ sơ tương ứng àChọn tab D02-TS để tiến hành thực hiện hồ sơ kê khai

Nhập thông tin vào mẫu D02-TS

Các cột có dấu * là các cột bắt buộc phải nhập

Các cột có dấu # là các cột bắt buộc phải nhập tùy theo từng nghiệp vụ tờ khai.

Khách hàng lựa chọn các Quy trình khai (5) và Phương án (6) tương ứng với các nghiệp vụ BHXH quy định:

STT

QUY TRÌNH KHAI

PHƯƠNG ÁN

1

Báo tăng lao động

TM, TD, TC, ON

2

Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc

GH, TS, OF

3

Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập

GH, DC

 

4

Người lao động thay đổi một trong các yếu tố: tiền lương, tiền công, phụ cấp đóng BHXH; chức vụ, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc; mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

 

DC, CD

 

5

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công tháng

 

TS, OF

6

Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, thời gian từ 03 tháng trở xuống

TM, TC, TD, AD

7

Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, thời gian trên 3 tháng

TM, TC, TD, AD

8

Truy thu do điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của người lao động

DC, CD

9

Truy thu trường hợp hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH

AD

10

Truy thu BHXH đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài

AD

11

Đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc (phu nhân, phu quân; lao động có thời hạn nước ngoài, đóng thông qua đơn vị)

AD

12

Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn

GH, GD, GC

13

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

GH

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết vào các cột trên à Bấm nút Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập

Lưu ý: Trong trường hợp người nhập có nhu cầu nhập bằng file excel có thể vào mục file mẫu để lấy file mẫu từ chương trình, sau đó điền đầy đủ thông tin vào file, cuối cùng bấm nút Nạp dữ liệu (F8) để đổ dữ liệu đã nhập vào.

Đính kèm

Trong một số trường hợp đặc biệt cần đính kèm các mẫu biểu kèm theo tờ khai (hợp đồng lao động, quyết định nghỉ việc, …)

Tại tab Danh mục hồ sơ à Mục II Hồ sơ khác àTick chọn các hồ sơ muốn đính kèm

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Tại tab Đính kèm tiến hành chọn file muốn đính kèm với tờ khai

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Trong mục Chọn tập tin đính kèm click vào các dòng để chọn đường dẫn file đính kèm, trước khi chọn file cần chọn định dạng của file đính kèm tương ứng: word, pdf, excel, ….

Hướng dẫn quản lý hồ sơ nhân viên trong chương trình khai bảo hiểm xã hội điện tử

Có thểm bấm nút Xem để xem trước file đính kèmà Cuối cùng bấm nút Ghi (F5) để lưu lại thông tin tờ khai

Xem thêm:   Hướng dẫn đầy đủ về kê khai thuế qua mạng
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
HỔ TRỢ KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ GIA HẠN LIÊN HỆ