Hướng dẫn tờ khai bảo hiểm xã hội điện tử hồ sơ giải quyết chế độ thai sản (Mẫu 602).

Hướng dẫn quản lý danh mục thông tin nhân sự trong phần mềm BHXH điện tử I-Van VNPT

Hướng dẫn quản lý danh mục thông tin nhân sự trong phần mềm Bảo hiểm xã hội Online I-Van và chữ ký số VNPT

1. Danh mục thông tin nhân sự

1.1. Giới thiệu về Danh mục thông tin nhân sự

Chức năng “Danh mục thông tin nhân sự” hỗ trợ đơn vị dễ dàng quản lý toàn bộ các thông tin liên quan đến người lao động trong đơn vị như thông tin bộ phận, phòng ban, vị trí, chức vụ, trình độ, bậc lương, hợp đồng lao động, quốc gia, tôn giáo, tình trạng hôn nhân….

Danh mục thông tin nhân sự gồm các chức năng:

 • Danh mục bộ phận
 • Danh mục phòng ban
 • Danh mục chức vụ
 • Danh mục chức danh
 • Danh mục bậc
 • Danh mục ngoại ngữ
 • Danh mục trình độ
 • Danh mục nghiệp vụ
 • Danh mục hợp đồng lao động
 • Danh mục quốc gia
 • Danh mục tôn giáo
 • Danh mục dân tộc
 • Danh mục tình trạng hôn nhân

1.2. Danh mục bộ phận

“Danh mục bộ phận” khai báo thông tin về toàn bộ các bộ phận tại đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục bộ phận trong đơn vị mình.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục bộ phận”
 • Sử dụng phím “Insert” để thêm bộ phận > nhập các thông tin về bộ phận > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để thay đổi thông tin bộ phận > nhấp chuột vào bộ phận tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để xóa một bộ phận, nhấp chọn vào dòng của bộ phận cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F3 hoặc ấn phím F11

 • Để đóng danh mục bộ phận > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.3. Danh mục phòng ban

“Danh mục phòng ban” khai báo thông tin về toàn bộ các phòng ban tại đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục phòng ban trong đơn vị mình trên phần mềm bảo hiểm xã hội online I-van.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục phòng ban”
 • Chọn “Thêm mới (F1)” hoặc nhấn phím F1 để thêm phòng ban > Xuất hiện form nhập phòng ban > nhập các thông tin về tên phòng ban, chọn phòng ban trực thuộc  > chọn “Lưu”

Lưu ý: chọn “Đóng” nếu muốn hủy Thêm mới phòng ban

 • Để thay đổi thông tin bộ phận > nhấp chuột vào bộ phận tương ứng > chọn “Sửa (F2)” hoặc nhấn phím F2 > Hiện form sửa > sửa lại tên phòng ban > chọn “Lưu”

Lưu ý: chọn “Đóng” nếu muốn hủy Sửa phòng ban

 • Để xóa một phòng ban, chọn phòng ban cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc nhấn phím F3
 • Để đóng danh mục phòng ban > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.4. Danh mục chức vụ

“Danh mục chức vụ” khai báo thông tin về các chức vụ của đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục chức vụ trong đơn vị mình trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục chức vụ”
 • Sử dụng phím “Insert” để thêm chức vụ > nhập các thông tin về chức vụ > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để thay đổi thông tin chức vụ > nhấp chuột vào chức vụ tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để xóa một chức vụ, nhấp chọn vào dòng của chức vụ cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11 hoặc phím F3

 • Để đóng danh mục chức vụ > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.5. Danh mục chức danh

“Danh mục chức danh” khai báo thông tin về các chức danh của đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục chức danh trong đơn vị mình trên phần mềm bảo hiểm xã hội.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục chức vụ”
 • Sử dụng phím “Insert” để thêm chức danh > nhập các thông tin về chức danh > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để thay đổi thông tin chức danh > nhấp chuột vào chức danh tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để xóa một chức danh, nhấp chọn vào dòng của chức danh cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11 hoặc F3

 • Để đóng danh mục chức danh > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.6. Danh mục bậc

“Danh mục bậc” khai báo thông tin về các bậc lương của đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục bậc lương trong đơn vị mình trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử I-Van VNPT.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục bậc”
 • Sử dụng phím “Insert” để thêm bậc > nhập các thông tin về bậc > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để thay đổi thông tin bậc > nhấp chuột vào bậc tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)”

 • Để xóa một bậc, nhấp chọn vào dòng của một bậc cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11

 • Để đóng danh mục bậc > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.7. Danh mục ngoại ngữ

“Danh mục ngoại ngữ” khai báo thông tin về trình độ ngoại ngữ. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục ngoại ngữ trong đơn vị mình bằng phần mềm I-Van và chữ ký số.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục ngoại ngữ”
 • Sử dụng phím “Insert” để thêm một loại ngoại ngữ > nhập thông tin > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để thay đổi thông tin ngoại ngữ > nhấp chuột vào 1 loại ngoại ngữ tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để xóa một loại ngoại ngữ, nhấp chọn vào dòng cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11 hoặc F3

Để đóng danh mục ngoại ngữ > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.8. Danh mục trình độ

“Danh mục trình độ” khai báo thông tin về trình độ của người lao động trong đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục trình độ trong đơn vị mình trên phần mềm bảo hiểm xã hội online.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục trình độ”
 • Thao tác tương tự như các danh mục trước, sử dụng phím “Insert” để thêm loại trình độ > nhập các thông tin trình độ > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để thay đổi thông tin trình độ > nhấp chuột vào 1 loại tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc F5

 • Để xóa một loại trình độ, nhấp chọn vào dòng cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11 hoặc F3.

 • Để đóng danh mục trình độ > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.9. Danh mục nghiệp vụ

“Danh mục nghiệp vụ” khai báo thông tin về nghiệp vụ BHXH trong đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục nghiệp vụ trong đơn vị mình phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục nghiệp vụ”
 • Thao tác tương tự như các danh mục trước, sử dụng phím “Insert” để thêm nghiệp vụ > nhập các thông tin về nghiệp vụ > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để thay đổi thông tin nghiệp vụ > nhấp chuột vào 1 loại nghiệp vụ tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để xóa một loại nghiệp vụ, nhấp chọn vào dòng cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11 hoặc F3.

 • Để đóng danh mục nghiệp vụ > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.10. Danh mục hợp đồng lao động

“Danh mục hợp đồng lao động” khai báo thông tin về các loại hợp động lao động của đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục hợp đồng lao động trong đơn vị mình.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục hợp đồng lao động”
 • Thao tác tương tự như các danh mục trước, sử dụng phím “Insert” để thêm loại hợp đồng lao động > nhập thông tin > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để phần mềm tính bảo hiểm cho một loại hợp đồng lao động nào, nhấp chọn vào ô tương ứng ở cột “Tính bảo hiểm”
 • Để thay đổi thông tin một loại hợp đồng lao động > nhấp chuột vào 1 loại tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5

 • Để xóa một loại hợp đồng lao động, nhấp chọn vào dòng cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11 hoặc F3.

 • Để đóng danh mục hợp đồng lao động > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.11. Danh mục quốc gia

“Danh mục quốc gia” khai báo thông tin về các quốc gia của người lao động trong đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục quốc gia trong đơn vị mình phần mềm bảo hiểm xã hội.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục quốc gia”.
 • Thao tác tương tự như các danh mục trước, sử dụng phím “Insert” để thêm một quốc gia > nhập thông tin > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5.

 • Để thay đổi thông tin quốc gia > nhấp chuột vào dòng quốc gia tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5.

 • Để xóa một quốc gia, nhấp chọn vào dòng cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11 hoặc F3.

 • Để đóng danh mục quốc gia > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.12. Danh mục tôn giáo

“Danh mục tôn giáo” khai báo thông tin về các tôn giáo mà người lao động theo của đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục tôn giáo trong đơn vị mình.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục tôn giáo”.
 • Thao tác tương tự như các danh mục trước, sử dụng phím “Insert” để thêm một loại tôn giáo > nhập thông tin > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5.

 • Để thay đổi thông tin tôn giáo > nhấp chuột vào dòng loại tôn giáo tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5.

 • Để xóa loại tôn giáo, nhấp chọn vào dòng cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11 hoặc F3.

 • Để đóng danh mục tôn giáo > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.13. Danh mục dân tộc

“Danh mục dân tộc” khai báo thông tin về các dân tộc người lao động của đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục dân tộc trong đơn vị mình trên phần mềm bảo hiểm xã hôi online.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục dân tộc”.
 • Thao tác tương tự như các danh mục trước, sử dụng phím “Insert” để thêm một loại dân tộc > nhập thông tin > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5.

 • Để thay đổi thông tin một dân tộc > nhấp chuột vào dòng dân tộc tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5.

 • Để xóa một loại dân tộc, nhấp chọn vào dòng cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11 hoặc F3.

 • Để đóng danh mục dân tộc > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12

1.14. Danh mục tình trạng hôn nhân

“Danh mục tình trạng hôn nhân” khai báo thông tin về các các dạng tình trạng hôn nhân của người lao động trong đơn vị. Đơn vị có thể thêm mới, cập nhật, thay đổi thông tin hay xóa danh mục tình trạng hôn nhân trong đơn vị mình.

 • Mở menu “Danh mục thông tin nhân sự” > “Danh mục tình trạng hôn nhân”.
 • Thao tác tương tự như các danh mục trước, sử dụng phím “Insert” để thêm một dạng tình trạng hôn nhân > nhập thông tin > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5.

 • Để thay đổi thông tin > nhấp chuột vào dòng tình trạng hôn nhân tương ứng và sửa lại > chọn “Ghi (F5)” hoặc nhấn phím F5.

 • Để xóa một loại tình trạng, nhấp chọn vào dòng cần xóa > chọn “Xóa (F3)” hoặc ấn phím F11.

 • Để đóng danh mục tình trạng hôn nhân > chọn “Đóng (F12)” hoặc ấn phím F12
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *