bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen

Công văn cấp mã số thuế cho địa điểm kinh doanh

Tổng cục Thuế thận được công văn số 121/ĐKKD-NV  của cục quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số Cục thuế địa phương phản ánh về việc cấp mã số địa điểm kinh doanh cho Phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội.

1. Đối với Phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Chi nhánh của Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập trước khi Bộ Kế hoạch và Đàu tư ban hành công văn số 2217/BKHĐT-ĐKKD

Trường hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Chi nhánh của Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế và được cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh có quyền tiếp tục kinh doanh theo quy định. 

Trường hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Chi nhánh của Ngân hàng Chính sách xã hội chưa nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan thuế, đồng thời chưa nộp hồ sơ thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen

2. Đối với Phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập sau khi Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành công văn số 2217/BKHĐT-ĐKKD

Trường hợp ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý đươn vị chủ quản theo quy định nhưng nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh thì cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản huỷ mã số thuế 13 số đã cấp.

Trường hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc chi nhánh của Ngân hàng Chính sách xã hội nộp hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh đã luân chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế, cơ quan thuế đã cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh.

Trường hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Chi Nhánh của Ngân hàng Chính sách xã hội chưa nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế, đồng thời chưa nộp hồ sơ thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh: Ngân hàng Chinh sách xã hội nộp hồ sơ cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển hồ sơ sang cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tham khảo bảng giá Chữ Ký Số VNPT giúp kê khai thuế dễ dàng hơn bao giờ hết.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *