chu-ky-so

BHXH Việt Nam cần tăng diện bao phủ BHXH, BHYT

Nghị quyết số 19 trong các năm gần đây đã có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả bước đầu căn bản như đã rà soát, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không còn phù hợp, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho DN và NLĐ; áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH của 63 tỉnh, thành phố, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của cả nước.

Tuy nhiên, lưới an sinh xã hội của nước ta còn lạc hậu, BHYT chưa bao phủ đến toàn dân, BHXH mới đạt khoảng 23%-25%. Thực trạng này đòi hỏi BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả hơn nữa các giải pháp đã đề ra nhằm tăng diện bao phủ BHYT và BHXH.

Trợ cấp lương hưu do thay đổi quy định

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng số người tham gia BHXH, trước hết là đối với số lao động có hợp đồng lao động, vận động người không tham gia quan hệ lao động tham gia BHXH.

chu-ky-so

Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, giải pháp cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả và bền vững Quỹ BHXH, trước hết là cân bằng thu chi, gắn với lộ trình tăng phí BHYT, BHXH.

BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng diện bao phủ BHYT đồng thời tăng chất lượng dịch vụ BHYT theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về y tế cơ sở, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện phân loại y tế cơ sở và có cơ chế phù hợp đối với từng nhóm. Hoàn thành sớm cơ chế phù hợp, nhất là về tài chính đối với trạm y tế xã, phường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương (tương tự như bác sĩ gia đình); khẩn trương bổ sung danh mục thuốc, vật tư y tế được sử dụng tại trạm y tế xã; phối hợp với Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam bãi bỏ, sửa đổi các quy định hạn chế vai trò của trạm y tế xã, phường (như quy định Quỹ khám chữa bệnh BHYT tại Trạm y tế xã tối thiểu bằng 10% và tối đa không vượt quá 20% quỹ khám chữa bệnh BHYT ngoại trú tính trên số thẻ đăng ký ban đầu…); có cơ chế để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của các trạm y tế ven các đô thị, có thể cho bác sĩ giỏi thuê, mượn để mở phòng khám chữa bệnh.

bao-hiem-xa-hoi11

Phải sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước (kể cả ODA) đầu tư cho y tế cơ sở, trước mắt tập trung triển khai tại các địa phương có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện kết nối các cơ sở khám chữa bệnh với BHXH. Bộ Y tế, BHXH Việt Nam khẩn trương hoàn thành các danh mục dịch vụ, thuốc, vật tư y tế sử dụng trong BHYT; đẩy mạnh việc tuyên truyền, tập huấn thay đổi nhận thức trước hết là đối với cán bộ y tế, tăng cường minh bạch và kỷ luật kỷ cương trong thực hiện kết nối, liên thông giữa khám chữa bệnh và BHYT. Bộ Y tế, BHXH Việt Nam tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết nối tại một số cơ sở khám chữa bệnh, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm; lưu ý việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Đăng ký chữ ký số VNPT dễ dàng hơn nhanh chóng hơn.

BHXH Việt Nam chủ động sử dụng nguồn lực hiện có để tin học hóa, hiện đại hóa BHXH. Cần phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH trong xây dựng, thực hiện các dự án tin học hóa công tác BHXH (kể cả dự án vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới cho Chương trình tổng thể hiện đại hóa BHXH như đề nghị của BHXH Việt Nam).

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH khẩn trương có quy định, hướng dẫn và triển khai gói tin học cơ bản cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo http://baobaohiemxahoi.vn/
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *