BHXH tỉnh Gia Lai: Tập trung 13 nhiệm vụ

Sáng 30/9/2016, BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm công tác 3 tháng cuối năm 2016. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố.

chu ky so vnpt
Trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn hệ thống đã bám sát chỉ đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả khả quan và đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản: Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT  đạt 105% vượt kế hoạch tỉnh giao; Số thu 1.263 tỷ đồng, đạt 71,3% kế hoạch; Số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT toàn tỉnh trên 104 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,87% kế hoạch; Chi BHXH 984,7 tỷ đồng và Chi BHYT 437 tỷ đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, tích cực triển khai công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (DK01 và DK 01-DC), giao dịch điện tử, cổng thông tin điện tử BHYT; tại một số đơn vị cấp huyện giữ vững đoàn kết, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được nâng lên và đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHTN chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trong quá trình triển khai công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT chưa lường trước được những khó khăn dẫn đến tỷ lệ đồng bộ chưa đáp ứng đươc yêu cầu; Giao dịch điện tử mới đạt 44% đơn vị tham gia; Các cơ sở KCB gửi dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử giám định BHYT còn gặp khó khăn; Trình độ công nghệ thông tin của một số viên chức trong ngành chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, toàn hệ thống tiếp tục tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2016 theo Chương trình 55-CTr/TU của Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính Trị; Tham mưu HĐND- UBND tỉnh và huyện triển khai Quyết định 565/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2016-2020.

Thứ hai, tập trung đôn đốc thu hồi nợ, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trọng tâm phát triển đối tượng tham gia BHXH; Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 trên cả 3 tiêu chí: về phát triển đối tượng, đảm bảo về số thu điều chỉnh theo lương mới và giảm tỷ lệ nợ dưới 2%.

Thứ ba, hoàn thành việc rà soát danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và tập trung đồng bộ dữ liệu của năm 2016. Tăng cường giao dịch điện tử, nhất là tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính nhà nước, các trường học. Đôn đốc triển khai việc đưa dữ liệu lên cổng thông tin giám định BHYT của ngành. Bắt đầu từ ngày 01/10/2016 quyết tâm thực hiện thanh toán theo dữ liệu qua cổng thông tin điện tử, hạn chế việc lạm dụng quỹ BHYT.

Thứ tư, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện thanh toán, chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định;Tổ chức xây dựng quyết toán và thẩm định quyết toán quý III/2016 của BHXH các huyện, thị xã, thành phố và BHXH tỉnh; Rà soát tất cả các khoản kinh phí để sử dụng đúng và có hiệu quả; Hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ và đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình đã hoàn thành như Chư Sê, Ayun Pa, Chư Pưh, Krông Pa.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý đối tượng, chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho đối tượng đảm bảo chính xác, kịp thời đúng quy định. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện chế độ BHXH tại các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị SDLĐ. Phối hợp tốt với ngành Bưu điện trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cùng với việc quản lý tốt đối tượng thụ hưởng.

Thứ sáu, tiếp tục tham gia công tác đấu thầu mua thuốc tập trung năm 2016; Triển khai ký hợp đồng KCB BHYT năm 2017;Kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ KCB BHYT tại các cơ sở y tế; Chủ động tăng cường công tác hậu kiểm nhằm phòng chống các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ KCB.

Thứ bảy, triển khai kế hoạch in, phát hành thẻ BHYT năm 2017 cho các nhóm đối tượng chính sách trên địa bàn; Phối hợp với các đơn vị SDLĐ kiểm tra, hoàn chỉnh việc nhập, rà soát đối chiếu thông tin trên sổ BHXH để hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước ngày 31/12/2016;Quản lý tốt dữ liệu, cập nhật và điều chỉnh dữ liệu và thực hiện đúng quy trình in cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng.

Thứ tám, tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2016phấn đấu hoàn thành kế hoạch của ngành giao; Xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2017; Tập trung công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; Phối hợp với Thanh tra Sở LĐTB&XH kiểm tra các đơn vị SDLĐ nợ đọng kéo dài không chấp hành các quy định của Luật BHXH, BHYT.

Thứ chín, tiếp tục kiện toàn, thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ của hệ thống; Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại cán bộ đúng quy định; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ công vụ giữa các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố; Thực hiện xét duyệt thi đua quý III/2016 và tính hưởng thu nhập bổ sung cho cán bộ viên chức toàn hệ thống đúng quy định; Tổ chức các hội nghị và thành lập các đoàn cán bộ tham gia các hội nghị, tập huấn nghiệp vụ trong, ngoài ngành tổ chức.

Thứ mười, tiếp tục triển khai cập nhật mới, cài đặt, nâng cấp, tập huấn hướng dẫn sử dụng và chuyển giao các phần mềm mới của ngành cho toàn hệ thống; Đẩy mạnh việc hỗ trợ các đơn vị trong việc giao dịch điện tử, rà soát dữ liệu hộ gia đình và hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT; Thiết lập lại hệ thống mạng LAN, hỗ trợ về nghiệp vụ CNTT cho các đơn vị cấp huyện; Tiếp tục tham mưu mua sắm các thiết bị CNTT trong toàn hệ thống; Quản lý các thiết bị CNTT hiệu quả và lưu trữ CSDL của toàn hệ thống an toàn, đúng quy định.

Thứ mười một, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu đến hết năm 2016 giảm thời gian thực hiện các thủ tục còn 45 giờ/năm; Hiện đại hóa công sở thông qua việc điện tử hóa trong công khai các thủ tục hành chính; BHXH các huyện, thị xã, thành phố triển khai quyết liệt phần mềm giao dịch BHXH điện tử; đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát viên chức thông qua quy trình gửi thư xin lỗi đến các tổ chức và cá nhân khi để sai hẹn hồ sơ, nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phục vụ của cán bộ, viên chức thuộc hệ thống.

Thứ mười hai, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin đẩy mạnh việc phối hợp trong hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn;Tổ chức đào tạo mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh;Tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền viên BHXH, BHYT cấp tỉnh vào ngày 05-06/10/2016.

Thứ mười ba, tiếp tục thực hiện dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống; giữ vững đoàn kết, thống nhất, tích cực hưởng ứng phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và địa phương giao năm 2016 với chủ đề“Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả công việc, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT”.

Theo nguồn: http://www.baohiemxahoi.gov.vn/

Tham khảo đăng ký chữ ký số VNPT.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *